Regulamin usług serwisowych
Regulamin usług serwisowych w Badrex FHU S.C. Marcin Fuhl, Robert Fuhl
Postanowienia ogólne:
 • Poniższy regulamin określa zasady dokonywania napraw i świadczenia usług serwisowych przez firmę Badrex z siedzibą w Opolu przy ul. Szarych Szeregów 23 (dalej Badrex).
 • Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający firmie Badrex świadczenie usługi serwisowej.
 • Usługa serwisowa to usługa polegająca na wykonaniu prac konserwacyjno-naprawczych na ekspresie do kawy należącym do Klienta.
 • Stacjonarny punkt przyjęć znajduje się w Opolu przy ul. Szarych Szeregów 23.
 • Każdy Klient oddający urządzenie do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Oddając urządzenie do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy Regulamin. Jest to zarazem umowa, na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i  zaakceptowanie przez obie strony.
 • Przyjęcie zlecenia serwisowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Badrex danych osobowych zawartych w zleceniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o  ochronie danych osobowych określonymi w treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanym dalej „RODO”. Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Ochrona prywatności szczegółowo opisana została w  Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 • Serwis zobowiązany jest świadczyć usługi z najwyższą starannością.
Spis treści:
 1. Przyjęcie urządzenia do naprawy.
 2. Wysyłka urządzenia.
 3. Odbiór urządzenia z serwisu.
 4. Czas naprawy.
 5. Gwarancja na usługę serwisową.
 6. Ceny i dodatkowe opłaty.


1. PRZYJĘCIE URZĄDZENIA DO NAPRAWY
 • Urządzenie należy dostarczyć do siedziby firmy. Klient ponosi koszty przesyłki do/z punktu serwisowego w przypadku napraw płatnych. W  przypadku napraw gwarancyjnych koszt przesyłki do/z punktu serwisowego ponosi punkt Gwarant urządzenia na terenie Polski.
 • Warunkiem rozpoczęcia naprawy lub usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta zgłoszenia serwisowego, które może dokonać: osobiście w punkcie serwisowym dostarczając urządzenie lub wysyłając urządzenie do siedziby firmy po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową na adres biuro@badrex.pl.
 • Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas rejestracji przyjęcia urządzenia do serwisu.
 • Punkt serwisowy wydaje Klientowi formularz przyjęcia urządzenia, który jest dokumentem pozwalającym na odbiór urządzenia z serwisu i musi on zostać zwrócony wystawcy przy odbiorze. W przypadku zagubienia protokołu duplikaty nie będą wydane przez serwis. W takim przypadku w  trakcie odbioru Klient zobligowany jest do okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 • Klient oświadcza, że jest właścicielem powierzonego sprzętu lub posiada upoważnienie do dysponowania nim i nie rości sobie praw do niego żadna inna osoba trzecia.
 • Za akcesoria pozostawione w urządzeniu /z urządzeniem/ a nie zgłoszone w  momencie oddawania go do naprawy serwis nie odpowiada.
 • Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy punkt serwisowy nie ponosi odpowiedzialności.


2. WYSYŁKA URZĄDZENIA
 • Urządzenie może być wysłane do punktu serwisowego po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
 • Ryzyko uszkodzenia urządzenia w czasie transportu do punktu serwisowego ponosi Klient. Aby uniknąć sytuacji uszkodzenia należy go odpowiednio zapakować i zabezpieczyć.
 • Wszystkie przesyłki zlecone przez punkt serwisowy – wysyłane za pośrednictwem spedytora od i do Klienta są ubezpieczone do kwoty 3000 zł lub do kwoty zweryfikowanej na podstawie wartości urządzenia. W  przypadku gdy wartość urządzenia przewyższa tę kwotę Klient powinien powiadomić o tym kuriera oraz punkt serwisowy.


3. ODBIÓR URZĄDZENIA Z SERWISU
 • Punkt serwisowy zastrzega sobie prawo do zwrotu nie naprawionego sprzętu Klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od serwisu czynników.
 • Urządzenie można odebrać osobiście w punkcie serwisowym po okazaniu formularza przyjęcia do serwisu.
 • W przypadku wysyłki – urządzenie wysyłane jest do Klienta na adres podany w zgłoszeniu serwisowym.
 • W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki, lub uszkodzenia przesyłanego urządzenia w czasie transportu, sugerujemy aby po otrzymaniu przesyłki sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera. Każda przesyłka powinna być oklejona na zewnątrz taśmą zabezpieczającą. Jeżeli tak nie jest, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione. W takim wypadku należy sprawdzić jej zawartość w  obecności kuriera. Po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i  w  przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół.


4. CZAS NAPRAWY
 • Naprawa Gwarancyjna.
  Czas naprawy gwarancyjnej jest określony w Gwarancji udzielonej przez Gwaranta i biegnie od dnia dostarczenia urządzenia wraz z kompletem dokumentów (karta gwarancyjna, dokument zakupu, karta naprawy itd.) do punktu serwisowego.
  W przypadku wad formalnych dokumentów gwarancyjnych czas naprawy biegnie od dnia usunięcia tych wad przez Klienta. Punkt serwisowy nie wydaje Klientowi wymienionych części zamiennych.
 • Naprawa pogwarancyjna (odpłatna)
  Czas realizacji zlecenia naprawy podany przez serwisanta jest terminem orientacyjnymi i może ulec zmianie. Jest to uwarunkowane dostępem odpowiednich części zamiennych i podzespołów.
  O terminie zakończenia naprawy, zmianie statusu zlecenia, kosztach przekraczających podany limit, Klient zostanie poinformowany telefonicznie, pocztą elektroniczną e-mail lub w inny zadeklarowany przez siebie sposób. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.


5. GWARANCJA NA USŁUGĘ SERWISOWĄ
 • Na wykonane naprawy i usługi punkt serwisowy udziela 3 miesięcznej gwarancji liczonej od daty wykonania naprawy. Na wymienione elementy (części) serwis udziela 12 miesięcznej gwarancji. Wyjątkiem są naprawy urządzenia po zalaniu, które nie są objęte gwarancją.
 • Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w  protokole naprawy oznaczone jako wykonane przez punkt serwisowy.
 • Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których urządzenie przestało działać/ działa nieprawidłowo z powodu uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów.
 • Gwarancja nie obejmuje:
  – uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.),
  – uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia,
  – uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z  instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, w  szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Klienta,
  – przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie),
  – części, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych serwisu,
  – części, których naprawę podjęły osoby lub podmioty nie będące autoryzowanym serwisem.
 • Punkt serwisowy w celu zabezpieczenia sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich stosuje zabezpieczenia naprawianych urządzeń. Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających bądź innych zabezpieczeń będzie się wiązało z natychmiastową utratą udzielonej przez serwis gwarancji.
 • Wszelkie reklamacje składane przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinny zostać sporządzone w  formie pisemnej. Punkt serwisowy rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych o  daty jej doręczenia.


6. CENY I DODATKOWE OPŁATY
 • Sprawdzenie urządzenia jest płatne jedynie w przypadku odstąpienia przez Klienta od naprawy wysokości 150 zł brutto – ekspresy automatyczne; 60 zł brutto – drobne AGD. Opłata pobierana jest również w przypadku, gdy zgłoszone urządzenie okaże się sprawne (także odnośnie napraw gwarancyjnych).
 • Po sprawdzeniu urządzenia (określenia kosztów naprawy), lecz przed przystąpieniem do wykonania usługi każdorazowo wykonywana jest konsultacja z Klientem w celu uzyskania zgody na podjęcie działań serwisowych.
 • Jeżeli po sprawdzeniu urządzenia dojdzie do zmiany kwalifikacji zlecenia z  gwarancyjnego na zlecenie pogwarancyjne odpłatne to, Zlecający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu sprawdzenia urządzenia w  przypadku rezygnacji z naprawy pogwarancyjnej odpłatnej.
 • Cena elementów i podzespołów określana jest na podstawie bieżących cen sprzedaży.
 • Naprawy i usługi serwisowe dokonywane przez punkt serwisowy kalkulowane są w oparciu o cennik dostępny w siedzibie serwisu, oraz cenę elementów i podzespołów wymienionych podczas naprawy.
 • Koszt świadczenia usług serwisowych wg warunków niniejszego regulaminu jest ustalany każdorazowo indywidualnie według potrzeb klienta.
 • Wszystkie ceny podawane przez punkt serwisowy oraz umieszczone w  cenniku są cenami brutto.
 • Aktualny Regulamin świadczenia usług serwisowych znajduje się do wglądu w punkcie serwisowym w naszej siedzibie w Opolu przy ul. Szarych Szeregów 23.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia 77 40 30 200
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium